העברת תובענה מבימ"ש אחד לבימ"ש אחר הנמצא באותו אזור שיפוט

העברת תובענה מבימ"ש אחד לבימ"ש אחר הנמצא באותו אזור שיפוט

תקציר המקרה המשפטי

עסקינן בהליך אזרחי אשר הוגש לבית משפט השלום באשקלון בו עתרו הנתבעים להעברת מקום הדיון לבית משפט השלום בקריית גת וזאת בשל מקום המעשה או המחדל מושא ההליך וכן מקום מגורים הנתבעים המצויים בקריית גת.

השאלה המשפטית

האם ניתן לבקש את העברתה של תובענה מבימ"ש שלום אחד לבימ"ש שלום אחר הנמצא באותו אזור שיפוט?

נימוקי הצדדים המבקשים

הזיקות לסמכות המקומית של תובענה נקובות בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 תקנה מספר 3, האומרת כדלקמן:

"(א)      תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:

    (1)    מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

    (2)    מקום יצירת ההתחייבות;

    (3)    המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

    (4)    מקום המסירה של הנכס;

    (5)    מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים........."


הזיקות למקור הסמכות והסמכות להורות על העברתה של תובענה מבימ"ש שלום אחד לבימ"ש שלום אחר נקובות בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 תקנה מספר 49 (א) האומרת כדלקמן:

"נשיא בית משפט השלום רשאי להורות שהליך מסוים שהובא או שיש להביאו לפני בית משפט שלום במקום פלוני וטרם החל הדיון בו או שענין שהוחלט בו על פסלות שופט, בין שהחל הדיון בו ובין שטרם החל הדיון בו, יהיה נידון בבית משפט אחר הנמצא באזור שיפוט שבו הוא מכהן כנשיא וכן רשאי הוא להורות כאמור לגבי סוג מסוים של הליכים אזרחיים והליכים בעבירות תעבורה."

הכלל הוא, כי לשם העברת תובענה מבית משפט שלום אחד למשנהו מכח סעיף 49 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") יש לבחון האם מאזן הנוחיות והיעילות נוטה באופן בולט לטובת בירור המשפט בבית משפט אחר תוך בחינת הזיקות שבין העניין הנדון לבית המשפט בו הוא מתברר ובית המשפט שאליו מבקשים להעבירו. ראה: רעא (נצ') 45-10 רוז ג'באלי נ' זיאד נסאר.

בסיס נוסף לעניין בחינת מאזן הנוחות, הינו נוחות הצדדים בהיבט של מקום משרד עורכי הדין, לעניין זה ראה  גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית (2007) עמ' 51):

"עילה חשובה להעברת דיון למקום אחר היא נוחיות כל הצדדים הנוגעים בדבר, ובכלל זה בעלי הדין עורכי הדין ואחרים".

נימוקי הצדדים המשיבים

המשיבים טענו כי לבית המשפט באשקלון הסמכות המקומית המקבילה לדון בעניינם ומשכך יש לדחות את בקשת המבקשים.

החלטה

כבוד נשיאת בית המשפט השלום קבעה כי לאחר שקילת נימוקי הצדדים הרי שמירב הזיקות, כפי שמנויות בתקסד"א תקנה 3(א) ובהתאם לסמכותה תקסד"א תקנה 49 (א), מצביעות כי הסמכות המקומית אכן מיוחסת לקריית גת ומשכך ניתנה החלטה להורות על העברת התובענה מבימ"ש שלום באשקלון אל ביהמ"ש השלום בקריית גת.     ת"א (אשקלון) 18590-20-19