תנאי שימוש

אתר זה מספק מידע משפטי ראשוני בלבד לצרכי שיווק ואין להסתמך על התכנים באתר זה כיעוץ משפטי לכל עניין ודבר.

השימוש באתר זה הינו למטרות שימוש אישי, אינפורמטיבי  ומידע ראשוני לא מחייב. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע המופיע באתר.

המידע המופיע באתר בתצורה שמופיע הינו זכות קניינית של  המשרד ואין להעתיקו לשימוש מסחרי. בהתייחס לפרק מאמרים וחדשות, חלק המאמרים המשפטיים מהווה זכות קניינית של משרד עוה"ד דניאלה לוי ואין כל זכות לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הגישה לתכני האתר ו/או משלוחם מאתר זה לגורם אחר ו/או למשרד עוה"ד אינם מהווים כל קשרי לקוח-עו"ד ולא מהווים מיצג לסוג של קשרים כאלו.

משרד עו"ד דניאלה לוי שומרת לעצמה את הזכות, הבעלות והעניין בתוכן ובחומרים באתר זה. למעט כפי שהוסמך במפורש על ידי המשרד, הינך מסכים/מה לא לשכפל, לפרסם, לשדר, להפיץ, להפיץ ו / או לשנות את התוכן ו / או החומרים באתר זה.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. משרד עו"ד דניאלה לוי אינו נוטל על עצמו את האחריות על מידע זה או על פעילותו, ואינו נותן חסות, מאשר או לא מאשר את התוכן הכלול בו. ייתכן כי תבצע קישור לאתר משרד עו"ד דניאלה לוי, אך אין הרשאה לבצע קישור המראה כי אתר זה הינו של גורם אחר אלא מלבד משרד עו"ד דניאלה לוי. אין הרשאה לבצע mirror או meta tags או כל hidden text הנושאים את שם המשרד ו/או לוגו המשרד ו/או סימן מסחרי של המשרד. עם בקשת משרד עו"ד דניאלה לוי להסיר כל קישור של אתר זה לאתרך עליך לעשות כן מיידית.     

המידע המסופק באמצעות אתר האינטרנט מסופק כפי שהוא וללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות,התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. משרד עו"ד דניאלה לוי אינו נוטל על עצמו כל אחריות או חבות בקשר  לשימוש עם אתר זה, לשימוש בתוכן אתר זה, לרבות אך לא רק, בגין כל פגם או תקלה, טעות או מחדל, או הסתמכות על המידע הכלול בו.

תנאי השימוש באתר זה עלולים להשתנות מפעם לפעם, אין אנו מתכוונים לשנות תנאים אלו לעתים קרובות אך שומרים לעצמנו את הזכות לעשות כן.