ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962-התשכ"ב [להלן: "החוק"].

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס.

ייפוי הכוח מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מיופה כוח מטעמו אשר יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים - או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.


מה היה עד תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962-תשכ"ב ?

עד התיקון לחוק, האפוטרופסות היוותה את המנגנון העיקרי לניהול ענייניו של אדם אשר אינו מסוגל לטפל בענייני עצמו באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. חוסר מסוגלות  לטפל בענייני עצמו, על חייו, גופו ורכושו. מינוי האפוטרופסות מתייחס למצבים הבאים:

 • מי שבית המשפט הכריז עליו כעל "פסול דין".
 • קטין מי שטרם מלאו לו 18, שהוריו נפטרו או נשללה מהם האפוטרופסות הטבעית לפי חוק.
 • מוגבלות שכלית.
 • מוגבלות נפשית.
 • קשישים שאינם יכולים לקבל החלטות או לדאוג לעצמם, דוגמת מחלות דמנטיות.
 • מאושפז בבית חולים שנבדק ונמצא כי הוא אינו יכול לקבל החלטות במצבו.


קבלת החלטות נתמכת

 • כלי נוסף שהתווסף בתיקון מס' 18 לחוק.
 • מאפשר מינוי תומך החלטות לאדם המסוגל לקבל החלטות בעצמו, אך זקוק לסיוע והנגשה.
 • מאפשר לאדם לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאים.


מה בין אפוטרופוס לייפוי כוח מתמשך?

 • מינוי אפוטרופוס מתבצע אך ורק באמצעות בית המשפטי, בעוד מינוי ייפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין.
 • מינוי אפוטרופוס מתבצע בדיעבד כאשר האדם נמצא באחד מן המצבים הדורשים מינוי, בעוד ייפוי כוח מתמשך מתבצע מראש תוך שיקול דעת ולקיחה מראש את רצון הממנה.
 • מינוי אפוטרופוס מאפשר לאפוטרופוס סמכויות כוללות ונרחבות לניהול ענייני האדם, בעוד ייפוי כוח מתמשך תוחם ומגביל את היקף הפעולות, הסמכויות הנושאים שבהם יהיה רשאי לפעול מיופה הכוח.
 • הליך מינוי אפוטרופוס דורש דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי, בעוד ייפוי כוח מתמשך אינו דורש דיווחים שוטפים.


מהי המטרה העיקרית בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי לתכנון עתידי בידי כל אדם המאפשר לו לתכנן את פעולותיו וכל ענייניו במקרה בו יהא אותו האדם במצב של מוגבלות זמנית או קבועה.

כלי תכנוני זה מאפשר לאותו האדם לקבוע מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן. כן באופן זה יכול אותו האדם לקבוע מיופה כוח לעניינים אישיים, מיופה כוח אחר לעניינים רכושיים ואפילו להגביל לנושא אחד בלבד ולא לאפשר סמכות ניהול רחבה וכללית אלא יעודית. ניתן לקבוע מספר מיופי כוח, מיופה כוח חליפי ועוד.

מינוי מיופה הכוח, אחד או יותר, צריך לעשות בהסכמת האדם אותו הנכם מעוניינים לקבוע כמיופה כוח.


מי הם הגורמים המעורבים בתהליך ייפוי כוח מתמשך?

 • הממנה
 • מיופה הכוח
 • עורך הדין
 • האפוטרופוס הכללי
 • אדם מיודע


מיהו הממנה?

 • תושב ישראל
 • בגיר מעל 18.
 • בעל כשירות המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.


מיהו מיופה הכוח?

 • בגיר מעל 18.
 • יחיד ולא חברה.
 • אדם אשר הסכים עליו לקבל את המינוי.
 • אינו יכול להיות פושט רגל או חייב מוגבל חמור.


מיהו אדם מיודע?

 • נקבע על ידי הממנה (רשות ולא חובה).
 • מיופה כוח מחויב לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה.
 • ניתן למנות אדם מיודע אחד או יותר.
 • לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח קרוב של הממנה.


תפקיד האפוטרופוס הכללי בתהליך

 • מנהל מרשם ייפוי כוח מתמשך ממוחשב וחסוי.
 • הפקדת ייפוי כוח מתמשך.
 • יחיד ולא חברה.
 • קבלת הודעות על כניסה לתוקף (דוגמת מיופה הכוח) פקיעה ,ביטול, חידוש תוקף על ידי ביהמ"ש.
 • מסירת אישורי הפקדה וכניסה לתוקף
 • שליחת תזכורות לממנה והודעות על כניסה לתוקף (לממנה ולמיודע) .


תפקיד בית המשפט בתהליך

 • רשאי מיוזמתו או על פי בקשה יזומה לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה כוח.
 • בקשה למתן הוראות רשאים להגיש הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו, מיופה כוח או היועץ המשפטי לממשלה.
 • במקרים מסוימים רשאי בית המשפט להגביל את העניינים המנויים בייפוי הכוח המתמשך.


שלבים בעריכת ייפוי כוח

 • עריכה וחתימה בפני עורך דין.
 • הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי.
 • כניסה לתוקף – יש לפנות לאפוטרופוס בעת הצורך על מנת להפעיל את הייפוי שנערך.
 • פקיעה או ביטול


מה כולל ייפוי הכוח המתמשך?

 • פרטי הממנה.
 • זהות מיופה הכוח, אחד או יותר לרבות חליפיים..
 • העניינים בהם יכול לפעול מיופה הכוח:
 1. רכושיים
 2. אישיים
 3. רפואיים
 4. עניין מסוים
 • הנחיות מקדימות - עריכת מסמך מקדים המפרט את יעוד המינוי והוראות הביצוע.
 • תנאי כניסה לתוקף – המצבים בהם יופעל ייפוי הכוח המתמשך.
 • תנאים לפקיעה של ייפוי כח מתמשך – דוגמת התפטרות או תנאים אחרים.
 • דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי.   


ייפוי כוח מתמשך יש לערוך בצורה מסודרת וזהירה על מנת למנוע חוסר במתן הנחיות נצרכות, פעולות מיותרות או הרשאות יתר אשר יכולות לגרום לפגיעה באדם הממנה ובענייניו.