אפוטרופסות

תהליך מינוי אפוטרופוס 

מינוי אפוטרופוס לאדם בדרך כלל נעשה במקרים בהם לא נמצא פתרון אחר, כגון:  ייפוי כוח, ייפוי כוח מתמשך. לעיתים מינוי אפוטרופוס היא הדרך היחידה להגן על אדם הזקוק לכך מבחינה רפואית או תפקודית זאת מפני שאותו האדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ומפני גרימת נזקים לעצמו ו/או לרכושו.

התהליך כרוך בהגשה בקשה לבית המשפט לענייני משפחה והתערבות משרד הרווחה כגורם משיב.

 

סוגי צווי מינוי אפוטרופוס

מינוי כללי - האפוטרופוס מתמנה לכלל ענייניו של האדם – האישיים והרכושיים.

מינוי לענייניים רכושיים – רק לענייני רכוש.

אפוטרופוס לעניינים אישיים – (בעבר כונה "מינוי לגוף")  - כל ענייניו האישיים של האדם לרבות עניינים רפואיים, תעסוקה, מגורים, חברה, פעילויות פנאי ועוד. לא כולל עניינים רכושיים.

מינוי אפוטרופוס לעניין מסוים – לעניין נקודתי, דוגמת אך לא רק, קבלת החלטה כלכלית או ביצוע פעולה רפואית.


תפקיד האפוטרופוס

מחויבות האפוטרופוס לפעול ברגישות, במסירות ובנאמנות כלפי האדם. עליו לשים לנגד עיניו תמיד את רצון האדם, את טובתו ולנהוג בו בכבוד. עליו למסור ולתווך לאדם מידע הנוגע אליו, באופן מותאם ליכולתו ובשפה המובנת לו.

על האפוטרופוס לקבל החלטות ולבצע פעולות ככל הניתן בהתייעצות ובשיתופו של האדם, בהתאם למצבו ובכפוף לרצונו כפי שדורג בחוק - בתחילה, יש לבדוק אם האדם ערך הנחיות מקדימות ולפעול לפיהן, לחילופין, בהתאם יש לפעול בהתאם לרצונו העכשווי, לחילופי חילופין, יש להתחקות אחר רצונו בעבר, וכאפשרות אחרונה בהיעדר יכולת לברר את החלופות הקודמות, יש לפעול בהתאם לטובתו או להנחיית בית משפט.

באגף האפוטרופוס הכללי קיים מערך פיקוח על מינוי אפוטרופוסים במטרה להבטיח שאפוטרופוסים יבצעו את תפקידם כראוי, לפי הדין וההנחיות, ביושר, בהגינות ובתום לב.

 

חובותיו העיקריים של האפוטרופוס לעניינים אישיים

 • ביצוע ביקורים שוטפים במקום מגוריו של האדם עליו הוא קיבל מינוי.
 • לפעול למיצוי זכויות האדם עליו הוא קיבל מינוי. למידע: מיצוי זכויות.


חובותיו העיקריים של האפוטרופוס לענייני רכוש

 • ביצוע תשלומים והסדרת חובות.  
 • האפוטרופוס מוסמך להסדיר התנהלות עצמאית של האדם בחשבון הבנק, בהתאם ליכולותיו, בכפוף לקביעת מגבלות לשם שמירה על כספו, לדיווח למחלקת הפיקוח בלשכה המחוזית של האפוטרופוס הכללי וכמובן לשיקול דעת הבנק.    
 • שמירת אסמכתאות - לצרכי הבקרה נדרש האפוטרופוס לשמור ולצרף אסמכתאות (קבלות ואישורים אחרים) על משיכות כספיות מחשבונות הבנק ולתעד פעולות משמעותיות שעשה ברכוש האדם.
 • מיצוי זכויות- על האפוטרופוס לפעול למיצוי זכויותיו של האדם מול הרשויות השונות בהיבטים הכספיים, לדאוג לקבלת הנחות/זיכויים/קצבאות מהרשויות הרלוונטיות.  
 •  סיוע מקצועי – לעתים מתעורר צורך לרכוש שירותים מקצועיים עבור מקבל השירות. אפוטרופוס רשאי לקנות עבור האדם שירותים בתשלום, או בחינם. דוגמת הסיוע המשפטי.
 • ביטוח והשקעת כספים - על האפוטרופוס לדאוג לביטוח נכסי האדם, לניהולם ולתחזוקתם.
 • הגשת דוח כספי תקופתי לאפוטרופוס הכללי - במהלך תקופת המינוי על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח כספי תקופתי אחת לשנה או בהתאם להוראות האפוטרופוס הכללי.
 • עבור בדיקת הדו"ח השנתי על האדם לשלם אגרה ("שכר ביקורת"), לפי סיווג הדו"ח הנדרש ובהתאם להיקף הרכוש, אלא אם ניתן פטור מתשלום אגרה.  
 • פעולות משפטיות הטעונות קבלת אישור בית המשפט על מנת לבצען הינן:
  • עסקאות בנכסי מקרקעין.
  • מתן ערבות או הלוואה.
  • כל עסקה ששוויה עולה על 100,000 ₪.
  • כל עסקה ששוויה עולה על 100,000 ₪.
  • השקעת כספים בדרכי השקעה שונות מהקבועות בתקנות ההשקעה או בסכום שמעל 1,000,000 ₪.
  • משיכת כספים או ביצוע פעולות משמעותיות מיוחדות בקרן פנסיה או בקרן השתלמות (אין הכוונה למשיכת התשלום החודשי).
 • סיום המינוי – כאשר האפוטרופוס מסיים את תפקידו, עליו להעביר את הנכסים והמסמכים שבידיו לאדם עצמו. אם האדם נפטר – יש להעביר אותם ליורשיו , למנהל העיזבון או לגורם אחר שקבע בית המשפט. ייתכן שיהיה צורך לבצע פעולות נוספות, בהתאם לנסיבות שהביאו לסיום האפוטרופסות. כמו כן, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי וליורשים דו"ח כספי סופי, על גבי טופס הדו"ח הכספי השנתי.


מה בין אפוטרופוס לייפוי כוח מתמשך?

 • מינוי אפוטרופוס מתבצע אך ורק באמצעות בית המשפטי, בעוד מינוי ייפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין.
 • מינוי אפוטרופוס מתבצע בדיעבד כאשר האדם נמצא באחד מן המצבים הדורשים מינוי, בעוד ייפוי כוח מתמשך מתבצע מראש תוך שיקול דעת ולקיחה מראש את רצון הממנה.
 • מינוי אפוטרופוס מאפשר לאפוטרופוס סמכויות כוללות ונרחבות לניהול ענייני האדם, בעוד ייפוי כוח מתמשך תוחם ומגביל את היקף הפעולות, הסמכויות הנושאים שבהם יהיה רשאי לפעול מיופה הכוח.
 • הליך מינוי אפוטרופוס דורש דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי, בעוד ייפוי כוח מתמשך אינו דורש דיווחים שוטפים.