צוואות וירושות

צוואות-ירושות

צוואה היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. 

צוואה נותנת לאדם את הכח לחלק את רכושו באופן בו הוא בוחר, ומקטינה את הסיכוי למריבות וסכסוכים לאחר מותו.

חוק הירושה התשכ"ה- 1965 מכיר בכמה סוגי צוואות

צוואה בכתב יד: כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, נושאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.

צוואה בפני עדים: נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד חותמים גם העדים על הצוואה כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ כי לפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו להביא לפסילת הצוואה.

צוואה בפני רשות: על פי סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.

צוואה בעל פה: ידועה גם בשם צוואת "שכיב מרע". על פי סעיף 23 לחוק הירושה אפשרות זו קיימת רק במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. צוואה בעל פה צריכה להיעשות בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

באילו מקרים נכון וכדאי לערוך צוואה ?

  • צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לכל אדם המעוניין לחלק את העיזבון על פי רצונו שלו.
  • מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
  • מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.
  • בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי: חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.
  • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.
  • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לו יהיו לו ילדים.
  • ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

באין צוואה, יחולק העיזבון בין היורשים בהתאם לחוק הירושה. אולם, באמצעות צוואה יכול המצווה להורות על חלוקת נכסיו בהתאם לרצונו.

חשיבות יתרה יש לתת בעת בחירת עורך דין מנוסה אשר יידע לתת מענה למגוון סוגי הקשרים מוריש מול יורש, סוגי הנכסים לירושה ואופן עריכת הצוואה.

עריכת צוואה הכוללת טעויות עלולה להביא לפסילת הצוואה, לעגמת נפש ולקונפליקטים בין הנוגעים בדבר.

צוואה הדדית

צוואה הדדית, הינה צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם מעוניין לשנותה אזי לא יהיה כל תוקף לשינוי שיבצע מי מהם, אלא אם כן מסר בן הזוג המבקש לעשות שינוי הודעה בכתב לבן הזוג  השני בטרם השינוי.

מסירת הודעה לבן הזוג, בהתאם להוראות החוק, מאפשרת לבן הזוג המודיע לערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מהצוואה ההדדית. מטרת ההודעה, הינה לאפשר לבן הזוג השני לערוך אף הוא צוואה חדשה.

במצב בו בני זוג ערכו הצוואה הדדית ואחד מהם מעוניין לשנות את הצוואה כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים, אזי הוא יוכל לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש את בן הזוג שנפטר.

לפיכך, כאשר הצוואה ההדדית קובעת כי העזבון, כולו או חלקו, יועבר לבן הזוג הנותר בחיים  יהיה על בן זוג זה להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

ככל שבן הזוג הנותר בחיים מעוניין לשנות את הצוואה ההדדית, לאחר שכבר ירש את בן הזוג על בסיס אותה צוואה הדדית, אזי יהיה עליו לפעול תחילה להשיב לעזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

ירושה

במקרים בהם לא נערכה צוואה חוק הירושה מגדיר את סדר היורשים.

חשוב מאוד לדעת ולהבין כי בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

אנו ממליצים לערוך צוואה על מנת לוודא חלוקת רכוש לפי רצון המצווה ומניעת מחלוקות משפחתיות ו/או אילו אחרות.

הפקדת צוואה

לאחר עריכת צוואה אנו ממליצים להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה. פעולה זו מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר המצווה.

חשוב לדעת כי אם ברצון המצווה לשנות את צוואתו הוא יוכל לעשות כן בכל עת שיחפץ (למעט בצוואה הדדית שעליו ליידע לפני כן את בן הזוג). לשם כך יהא עליו לבטל את הצוואה הקודמת, למשוך את הצוואה המופקדת אצל רשם הירושות ולהפקיד את הצוואה החדשה.


משרדנו מספק יעוץ ושירותים משפטיים בנושאי צוואות וירושה על מכלול סוגיהם.