משפט בינלאומי

משפט בינלאומי

במה עוסק המשפט הבינלאומי 

המשפט הבינלאומי עוסק בסכסוכים שיש בהם אלמנט זר כגון צדדים ממדינות שונות או אירוע שהתרחש במדינות חו"ל.

אלמנט זר יכול להיות לדוגמא תושבות של אחד הצדדים, התקשרויות חוזיות בין צדדים אחד בישראל והצד השני במדינת חו"ל, קרי חוזים בינלאומיים.  כלומר, במצב של סכסוך, יש אלמנט זר, צד אחד ישראלי וצד שני לא ישראלי.

בתחום של סכסוך בינלאומי עולה הצורך לדון בשאלות המשפטיות הבאות:

באיזה מדינה הדיון יתקיים? סמכות שיפוט בינלאומית

איזה דין יחול על הסכסוך? ברירת הדין

האם ניתן להכיר או לאכוף פסק דין שניתן על ידי בית משפט במדינה אחרת ? הליך קליטת פסקי חוץ 


סוגי המשפט הבינלאומי: פרטי ופומבי

במשפט בינלאומי מבחינים בין שני סוגים: המשפט הבינלאומי הפרטי והמשפט הבינלאומי הפומבי. 

ההבדלים בין המשפט הבינלאומי הפרטי לבין המשפט הבינלאומי הפומבי:


פרטי
פומבי
סכסוכים באופי פרטי בין אנשים או גופים פרטיים או ציבוריים
 יחסים בין מדינות בעיקר
חלק מהמשפט המוניציפלי המקומי של כל מדינה
מערכת משפט נפרדת
משתנה ממדינה למדינה
אוניברסלי משותף לכל המדינות

                                                                                                             

כיצד נקבעת סמכות השיפוט ?

סמכות השיפוט נקבעת באמצעות שלושה תנאים מצטברים:

סמכות בינלאומית - האם לבית משפט בישראל יש סמכות?

סמכות עניינית - האם לבית משפט מסוג זה סמכות?

סמכות מקומית - האם לבית המשפט במקום זה סמכות?

ואולם, בית המשפט בישראל רשאי להפעיל שיקול הדעת ולסרב להפעיל את סמכותו השיפוטית. כלומר, בית משפט אשר רכש סמכות בינלאומית לדון בתביעה רשאי שלא לעשות שימוש בסמכותו כאשר הפורום המקומי הוא "פורום לא נאות", כלומר אינו "הפורם הטבעי" לדיון. התוצאה ישירה הינה העברת ההליך לתחום סמכות השיפוט הזר.

מהי דוקטרינת "הפורום הנאות" ?

דוקטרינת "הפורום הלא נאות" מתמקדת בשאלה המשפטית: האם הפורום המקומי הוא "הפורום הטבעי" או שקיים פורום טבעי זר בעל סמכות לדון בתובענה. מבחן זה מוכרע בהתחשב במכלול נסיבותיו של המקרה. בכלל זה יש לבחון את השאלה מהו הפורום בעל הקשר המשמעותי והמהותי למחלוקת נשוא הדיון, שאליו מובילות מירב הזיקות הרלוונטיות. לשם בחינת שאלה זו, על בית המשפט להביא בחשבון שיקולים שונים. על שיקולים אלו ניתן למנות את מקום מושבם ועסקיהם של הצדדים, גישה למקור הראיות, האפשרות לחייב עדים להעיד בבית המשפט, ההוצאות הכרוכות בהבאתם ועוד.


ברירת הדין - איזה דין חל ?

כללי ברירת הדין קובעים איזה דין חל. לכל תחום במשפט הפרטי ישנם כללי ברירת דין שונים.


כיצד יודעים מהו הדין הזר שחל?

בית המשפט מסתייע במומחים על מנת לקבוע את הדין הזר היכול במקרה הנדון.

עורכי הדין צריכים להוכיח את הדין הזר כל זאת באמצעות הבאת מומחים הבקיאים בדין הזר.


המצאה מחוץ לתחום המדינה

כאשר עולה סכסוך בתחום המשפט הבינלאומי עולה לעיתים הצורך לבצע המצאת כתבי בי דין מחוץ למדינת ישראל. על כן יש לפעול באמצעות עורך דין הבקיא בסדרי הדין על מנת להבטיח את המצאת כתבי בי דין לנתבע המצוי מחוץ לגבולות מדינת ישראל , אילולא כן עלולה התביעה כולה להידחות.


אנו עוסקים במשפט הבינלאומי הפרטי בתחום המסחרי-עסקי כגון סכסוכי חברות על רקע התקשרויות חוזיות וכן בתחום הפרטי אישי – משפחה.